2019-11-20-5efc75e1f5aa13bc1f97b8da54f852da5840a3d6 Slår du opp ordet "redningsvest" er termen: flytevest kommer med et foreskrevet oppdriftsvolum som skal holde brukerens hode over vannet. Oppdriftsmiddelet er som regel skumplast (kork og kapok er ikke lenger tillatt)

Ny Maritim ordbok

Står du fast på et maritimt ord kan du søke i den nye fritt tilgjengelige termbasen som omfatter fagområdene marin biologi (flora/fauna), fiske, havbruk/oppdrett, skipsfart/sjømannskap/navigasjon og annet som hører naturlig inn under den marine/maritime sektor.

NHH er en av mange aktører som står bak Maritim ordbok, som er en del av den store norske Termportalen med en rekke søkbare termbaser. 
 
Maritim ordbok er ment å være en betydningsfull læringsressurs for skoleverket, forskere, næringsliv, oversettere og allmennheten.

Terminologien er utviklet av forskere, fagspråkeksperter og oversettere. Målet er at både fagfolk, næringslivsfolk, oversettere, studenter og lærere skal søke i basen. 
 
Historikk
Initiativtakerne til dette nasjonale prosjektet er en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Havforskningsinstituttet (IMR), Norges Handelshøyskole (NHH), oversettermiljøet og UNI Computing (nå NORCE, tilknyttet UiB) med kompetanse innenfor havforskning, terminologi og språkvitenskap, oversettelse og termbaseteknologi. Prosjektet har fått finansiering fra Bergesens Allmennyttige Stiftelse, Kulturdepartementet, Nærings- og Fiskeridepartementet, Språkrådet, Fritt Ord og Småforsk-ordningen (NFR) ved NHH. Initiativet har vakt interesse og har vært formidlet i radio, fjernsyn, trykte medier og vitenskapelige konferanser innen terminologi og leksikografi.

Motivasjonen for å sette i gang prosjektet Maritim ordbok var erkjennelsen av at det ikke fantes en oppdatert flerspråklig ordbok for maritime ord og uttrykk i Norge, dette til tross for at Norge er en betydelig sjøfartsnasjon, en fiskerinasjon, en kystnasjon og en pioner i havbruk, der sjøen har skapt grunnlag for utallige arbeidsplasser. Den maritime sektoren av det norske samfunnet har alltid vært internasjonal, likevel har undersøkelser vist at språkkunnskapene er til dels svært mangelfulle nettopp her. Sektoren har vært gjenstand for sterk anglifisering og manglende nyutvikling av terminologi etter hvert som fagfeltene utvikler seg.

Kilde: Maritim Ordbok